پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۳

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… ۱۷

۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… ۱۹

۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش… ۲۱

۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… ۲۳

۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. ۲۴

۲-۷ استراتژی چیست؟. ۲۵

۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی.. ۲۶

۲-۷-۲ سلسله مراتب و انواع استراتژی ها ۲۷

۲-۷-۳ عوامل اساسی در استراتژی مالی.. ۲۸

۲-۸ روند سرمایه در گردش… ۳۰

۲-۹ تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… ۳۲

۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… ۳۳

۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش… ۳۴

۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه ۳۴

۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت.. ۳۵

۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت.. ۳۶

۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) ۳۷

۲-۱۰-۱ شرایط درونی.. ۳۷

۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. ۳۹

۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… ۴۱

۲-۱۲ استراتژی های سرمایه در گردش… ۴۵

۲-۱۲-۱ استراتژی های دارایی جاری.. ۴۶

۲-۱۲-۲ استراتژی های بدهی جاری.. ۴۷

۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه) ۴۸

۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. ۴۹

۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط.. ۵۰

۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. ۵۱

۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری.. ۵۳

۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. ۵۴

۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. ۵۴

۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی.. ۵۵

۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی.. ۶۰

۲-۱۷ تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش… ۷۰

۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. ۷۲

۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… ۷۳

۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام. ۷۴

۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام. ۷۵

۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام. ۷۷

۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. ۷۸

۲-۲۱-۱ عوامل کلان. ۷۸

۲-۲۱-۲ عوامل خرد. ۸۱

۲-۲۲ منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. ۸۶

۲-۲۳ ارزش افزوده نقدی.. ۸۷

۲-۲۳-۱ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. ۸۸

۲-۲۳-۲ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. ۸۸

۲-۲۴ چارچوب نظری پژوهش… ۸۸

۲-۲۵ پیشینه تحقیق. ۹۰

۲-۲۵-۱ تحقیقاتی داخلی.. ۹۰

۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۹۵

پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی

پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………….۱۳

۲-۲ تعریف استاندارد ……………………………………………۱۴

۲-۳ تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد………………………..۱۴

۲-۴ ضوابط و استانداردهای زیست محیطی…………………….۱۵

۲-۴-۱ ایزو ۱۴۰۰۰ چیست؟……………………………………………۱۶

۲-۴-۲ تاریخچه ایزو ۱۴۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷

۲-۴-۳ ایزو ۱۴۰۰۰ در ایران…………………………………………….۱۸

۲-۴-۴ سایر استاندارد های سری ایزو ۱۴۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۸

۲ -۴-۴-۱ ایزو ۱۴۰۰۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۹

۲-۴-۴-۱-۱ مشاغلی که در آن ایزو ۱۴۰۰۱ کاربرد دارد………………….۲۰

۲ -۴-۴-۱-۲ شرکت ها یی که در آن ایزو ۱۴۰۰۱ کاربرد دارد………….۲۰

۲-۵ سیستم مدیریت زیست محیطی ………………………………..۲۱

۲-۵-۱ ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت زیست محیطی ……………۲۱

۲-۵-۲ عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی…………………..۲۲

۲-۵-۳ مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی …..۲۴

۲-۷ مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری………………………….۲۵

۲- ۸ رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد…………………….۲۸

۲-۸-۱ معیارهای حسابداری…………………………………………..۲۹

۲-۹ پیشینه تحقیق در سطح ملی………………………………….۳۱

۲-۱۰ پیشینه تحقیق در سطح بین المللی…………………………….۳۲

۲-۱۱ خلاصه فصل…………………………………………………………۳۷

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۵

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه…………………………………………………. ۹

۲-۲- ارزیابی عملکرد ………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………….. ۱۳

۲-۲-۲- مشکلات معیارهای مالی سنتی ……………………………….. ۱۳

۲-۳- روش ارزیابی متوازن………………………………………………….. ۱۴

۲-۴- چهار منظر ارزیابی متوازن………………………………………….. ۱۶

۲-۴-۱- منظر مالی ……………………………………………………. ۱۶

۲-۴-۲- منظر مشتری ………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۳- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………. ۱۸

۲-۴-۴- منظر یادگیری و رشد …………………………………………….. ۱۹

۲-۱- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………… ۲۰

۲-۲- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ……………………………………… ۲۴

۲-۶-۱- توازن بین عوامل داخلی و خارجی………………………………… ۲۵

۲-۶-۲- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو …………….. ۲۵

۲-۶-۳- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی………………… ۲۶

۲-۶-۴- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …. ۲۷

۲-۶-۵- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی ………………………. ۲۷

۲-۷- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………… ۲۸

۲-۷-۱- معیارها در منظر مالی ……………………………………………. ۲۸

۲-۷-۲- معیارها در منظر مشتری …………………………………….. ۲۹

۲-۷-۳- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………… ۳۰

۲-۷-۴- معیارها در منظر یادگیری و رشد ………………………………. ۳۱

۲-۸- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن …………………………. ۳۱

۲-۹- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………. ۳۵

۲-۹-۱- روابط علت و معلولی …………………………………… ۳۵

۲-۹-۲- محرک های عملکرد………………………………………….. ۳۶

۲-۱۰- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن…………………. ۳۷

۲-۱۱- ایجاد ارزش برای شرکت………………………………………. ۳۸

۲-۱۲- پیشینه تحقیق…………………………………………….. ۴۰

۲-۱۲-۱- پژوهش‌های خارجی…………………………………………. ۴۰

۲-۱۲-۲- پژوهش‌های داخلی………………………………………… ۴۵

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۱

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ بخش اول) عملکرد. ۱۵

۲-۲-۱ مفهوم و تعاریف عملکرد. ۱۵

۲-۲-۲ تاریخچه ارزیابی عملکرد. ۱۶

۲-۲-۳ فرایند ارزیابی عملکرد. ۱۷

۲-۲-۴ ارزیابی و اندازه گیری عملکرد. ۱۸

۲-۲-۵ اهداف ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۲-۶ عملکرد کارکنان. ۲۲

۲-۳ بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد. ۲۵

۲-۳-۱ نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها ۲۶

۲-۳-۲ رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۳۲

۲-۳-۳ مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد. ۳۳

۲-۴ بخش سوم) کارایی.. ۳۵

۲-۴-۱ تعریف کارایی.. ۳۵

۲-۴-۲ عوامل مؤثر در کارایی.. ۳۷

۲-۴-۳ انواع کارایی.. ۳۸

۲-۴-۴ ناکارایی.. ۴۰

۲-۴-۵ اندازه‌گیری کارایی.. ۴۰

۲-۴-۶ رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی.. ۴۲

۲-۴-۷ معیارهای کارایی.. ۴۳

۲-۴-۸ تدوین معیارهای کارایی.. ۴۳

۲-۴-۹ تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود درارزیابی.. ۴۵

۲-۴-۱۰ انواع ارزیابی.. ۴۵

۲-۴-۱۱ روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات… ۴۷

۲-۴-۱۲ کارایی عملیاتی.. ۵۲

۲-۵ بخش چهارم) پیشینه تحقیق.. ۵۵

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی.. ۵۵

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۶۰

۲-۶ خلاصه فصل ..۶۵

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۰

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ مبانی نظری تحقیق.. ۱۵

۲-۲-۱ تعریف اخلاق.. ۱۵

۲-۲-۱-۱ تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق.. ۱۶

۲-۲-۱-۲ اهمیت اخلاق.. ۱۶

۲-۲-۱-۳ انواع اخلاق.. ۱۷

۲-۲-۲ اخلاق حرفه ای.. ۱۷

۲-۲-۲-۱ مفهوم اخلاق حرفه‌ای.. ۱۸

۲-۲-۲-۲ ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. ۱۸

۲-۲-۲-۳ ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای.. ۱۹

۲-۲-۲-۴ نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای.. ۲۰

۲-۲-۲-۵ عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس…. ۲۱

۲-۲-۲-۶ ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… ۲۲

۲-۲-۲-۷ آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… ۲۳

۲-۲-۲-۸ وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها ۲۳

۲-۲-۲-۹ ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… ۲۴

۲-۲-۲-۱۰ مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی.. ۲۴

۲-۲-۲-۱۱ مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای.. ۲۵

۲-۲-۲-۱۲ عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو. ۲۵

۲-۲-۲-۱۳ موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های کسب و کار. ۲۶

۲-۳ اخلاق حرفه ای در حسابداری.. ۲۹

۲-۴ سبک های رهبری.. ۳۱

۲-۴-۱ تعاریف رهبری.. ۳۱

۲-۴-۲ ویژگی های شخصیتی رهبر. ۳۱

۲-۴-۳ مدل های رهبری.. ۳۲

۲-۴-۴ نظریات موقعیتی و اقتضایی.. ۳۴

۲-۴-۴-۱ نظریه مسیر- هدف… ۳۴

۲-۴-۴-۲ دوره (سیکل) زندگی.. ۳۴

۲-۴-۴- ۳ نظریه جایگزینی رهبری.. ۳۵

۲-۴-۴-۴ نظریه اسنادی رهبری.. ۳۵

۲-۴-۴- ۵ نظریه رهبری فره مند.. ۳۶

۲-۴-۴-۶ نظریه رهبری ممتاز. ۳۷

۲-۴-۴-۷ رهبری تیمی.. ۳۷

۲-۴-۴-۸ رهبری خدمتگزار. ۳۸

۲-۴-۴-۹ رهبری تحول آفرین.. ۳۸

۲-۴-۵ سبک های نوین رهبری مالی.. ۳۸

۲-۴-۵-۱-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی.. ۳۹

۲-۴-۵-۲-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت… ۴۰

۲-۴-۵-۳-هزینه یابی بر مبنای فعالیت… ۴۰

۲-۴-۵-۴-سیستم مدیریت هزینه. ۴۲

۲-۴-۵-۵-حسابداری سنجش مسئولیت… ۴۳

۲-۴-۵-۶-مدیریت به موقع موجودی.. ۴۴

۲-۵ پیشینه تحقیق.. ۴۵

۲-۵-۱ مطالعات انجام شده در جهان.. ۴۵

۲-۵-۲ مطالعات انجام شده در ایران ۴۷

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS
دسته بندی آمار
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۹۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۵۲

پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد. بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS که از بهترین نرم افزارها جهت تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، پرداخته شده است. همچنین در این فایل تمام مراحل و روش کار با ارائه تصاویر مربوطه همراه است.

در ابتدا به شرح مختصری در رابطه با تجزیه واریانس پرداخته شد

سپس مسیر و روش کار به همراه تصاویر ارائه شد.

آناتومی گیاه ۱۶۲ اسلاید

آموزش کاشت گندم ۱۶ اسلاید

آموزش کاشت گندم ۱۶ اسلاید
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۲۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶

آموزش  کاشت گندم 16 اسلاید

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۶۱۲

آموزش کاشت گندم ۱۶ اسلاید

ضد عفونی

بذور

بذور گندم را بر روی یک سطح تمیز مانند نایلون یا برزنت پهن نموده سپس بذرها را با مقداری آب خیس نموده به حدی که بذور مرطوب شوند سپس سم را به نسبت مناسب با بذور به طوری آغشته نمایید تا یک لایه سم به بذر چسبیده باشد. برای اختلاط بهتر است از پارو یا بیل استفاده نمایید .

از سموم مناسب ضدعفونی می توان به سموم

دیویدند

و

ویتاواکس تیرام

اشاره نمود که به ازاء هر ۱۰۰ کیلوگرم بذر ۲۰۰ گرم سم می توان اختلاط نمود شایان ذکر است که بذور ضدعفونی شده را نباید به مدت زیادی انبار نمود .

همراه با سم

ضد عفونی در زمان کاشت می توان از

ازتوباکتر

نیز استفاده نمود

طریقه استفاده از ازتو باکتر

۱۰۰ کیلوگرم بذر را با یک کیلوگرم ازتوباکتر اختلاط نمائید . بذر باید کمی مرطوب باشد و بهتر است با آب شکر مرطوب شود چون شکر می تواند یک منبع غذایی برای باکتری باشد .

آفات سویا ۶۰ اسلاید

آفات سویا ۶۰ اسلاید
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۷۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۰

آفات سویا 60 اسلاید

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۶۱۲

آشنایی با نماتد مرکبات ۱۴ اسلاید

آشنایی با نماتد مرکبات ۱۴ اسلاید
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴

آشنایی با نماتد مرکبات 14 اسلاید

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۶۱۲

آشنایی با نماتد مرکبات ۱۴ اسلاید

مقدمه

اگر یک مشت خاک را از هر نقطه باغ یا مزرعه بردارید و آن را در مقداری آب استخر رهاکنید، به جانوران نخی شکل بلند وفعالی خواهید یافت، که این موجودا نماتدها هستند که بسیاری از آنها بدون بزرگ نمایی قابل رؤیت هستند.نماتد از کلمه یونانی گرفته شده به معنی نخ وموجودات کشیده، کرمی شکل ولوله ای هستند که بدن آنها تا حدودی دوکی شکل بوده وشبیه مارها حرکت می کنند.گونه ای از نماتدها، ریشه مرکبات را مورد حمله قرار می دهند وباعث کاهش محصول وزوال تدریجی آنها می گردند.

مورفولوژی و بیولوژی

دارای دو شکل جنسی بوده و ماده‌ها تخم‌مرغی شکل و درخارج ریشه روی آن قرار می‌گیرد.نرها باریک می‌باشند. Bursa دیده نمی‌شود. ماده‌ها بروی ریشه‌های فرعی ضخیم که رشدشان متوقف شده ویک لایه از خاک روی آنها را پوشانده است قرار می‌گیرند.این توده خاک در اثر ترشح مخاطی ریشه باقی می‌ماند و نماتد را در مقابل شکارچی‌ها و دشمنان طبیعی محافظت می‌نماید.

طول بدن ماده‌ها بین ۰٫۳۵ تا ۰٫۴۰میلیمترمتغیر بوده و دارای بدنی کیسه‌ای شکل است،که معمولابه سمت شکم در ناحیه vulva درست در سمت جلو ودر فاصله کوتاهی از دم خم شده است. حفره دفعی خوب رشد یافته ودر جلو vulva قرار گرفته است. Ovary معمولا دارای دو خمیدگی بوده و به ناحیه مری می‌رسد.

اولین پوست اندازی درون تخم انجام می‌شود. از مجموع پوره‌ها در حدود۲۶% تبدیل به نماتد نر می‌شود.مرحله دوم پورگی قبل ازتوده تخم خارج شوند بوجود می‌آید و طول آنها بین ۰٫۲۸ تا۰٫۳۴ میکرون تغییر می‌کند. مرحله دوم پورگی نرها ۴۸ساعت مرحله سوم ۱۰۸ ساعت ومرحله چهارم پورگی۱۸۰ ساعت طول می‌کشد.معمولا نرها یک هفته پس از تفریخ به سن بلوغ می‌رسند. درسن چهارم طول بدن به۰٫۲۶ تا ۰٫۳۳ میلیمتر می‌رسد و Testis و Spicule قابل رویت می‌باشد،اما stylet نامشخص باقی می‌ماند و مری باقی می‌ماند.

مرحله دوم پورگی ماده در حدود ۱۴ روز وقت لازم دارد تا ظاهر شود واز سلولهای ریشه تغذیه نماید و خود را برای پوست اندازی آماده نماید. در این مرحله وقتی خاک مورد مطاله قرارمی‌گیرد نماتد مشاهده می‌شود و در صورت نبود گیاه میزبان می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.