پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی

پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۵

پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱: مقدمه. ۱۳

۲-۲: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. ۱۵

۲-۳: خصوصی سازی.. ۱۶

۲-۴: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. ۱۷

۲-۵: مفهوم خصوصی سازی.. ۱۸

۲-۶: تعاریف خصوصی سازی.. ۱۹

۲-۷: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. ۲۱

۲-۸: روش های خصوصی سازی.. ۲۳

۲-۹: دلایل خصوصی سازی.. ۲۴

۲-۱۰: اهداف خصوصی سازی.. ۲۶

۲-۱۱: موانع خصوصی سازی در ایران. ۲۷

۲-۱۲: مکانیسم خصوصی سازی.. ۳۱

۲-۱۳: شرکت مادر تخصصی.. ۳۳

۲-۱۴: خصوصی سازی از منظر قوانین.. ۳۳

۲-۱۵: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۳۹

۲-۱۷: سازمان خصوصی سازی.. ۴۵

۲-۱۸: نسبت های مالی.. ۴۶

۲-۱۹: نسبت های سودآوری.. ۴۷

۲-۲۰: کارایی.. ۴۷

۲-۲۱: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. ۴۹

۲-۲۲: سودآوری و کارایی مدیریتی.. ۵۱

۲-۲۳: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. ۵۱

۲-۲۴: محدودیت نسبت ها ۵۵

۲-۲۵: پیشینه تحقیق.. ۵۷

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۵

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۱- تاریخچه حسابرسی…………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۲-تقاضا برای خدمات حسابرسی…………………………………………. ۱۶

۲-۲-۳-تئوری حسابرسی…………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۴-مفروضات بنیادی حسابرسی…………………………………………………. ۲۰

۲-۳- تعریف قدرت………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۱-گستردگی قدرت…………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۲- مبانی قدرت……………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۳- کاربردهای قدرت……………………………………………………………. ۲۴

۲-۴- سرپرست…………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۱-قدرت سرپرست…………………………………………………………. ۳۰

۲-۵- بررسی عملکرد…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۵-۱- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد…. ۳۳

۲-۵-۲-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان

۲-۶- تیم حسابرسی………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۷) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………. ۴۶

۲-۷-۱) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………… ۴۶

۲-۷-۲) تحقیقات خارجی…………………………………………………………… ۴۷

پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۶

پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲ انواع سرمایه سازمانی.. ۱۴

۲-۲-۱- سرمایه فیزیکی.. ۱۶

۲-۲-۲- سرمایه ساختاری.. ۱۷

۲-۲-۳- سرمایه انسانی.. ۱۸

۲-۳- حسابداری منابع انسانی.. ۲۰

۲-۳-۱‌- تعریف حسابداری منابع انسانی.. ۲۰

۲-۳-‌۲- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. ۲۲

۲-۳-‌۳‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟. ۲۸

۲-۳-‌۴- اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی.. ۲۹

۲-۳-۵‌- روش های گزارشگری منابع انسانی.. ۳۹

۲-۳-‌۶- ‌مشکلات حسابداری دارایی های انسانی.. ۴۰

۲-۳-۷- اهداف حسابداری منابع انسانی.. ۴۱

۲-۳-۸ – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.. ۴۲

۲-۴- پیشینه تحقیق.. ۴۶

۲-۴-۱- تحقیقات خارجی.. ۴۶

۲-۴-۲- تحقیقات داخلی.. ۴۹

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۰

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- ادبیات تحقیق. ۱۰

۲-۲- مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن. ۱۱

۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی. ۱۱

۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. ۱۳

۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی. ۱۵

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. ۱۷

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی. ۱۸

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. ۱۹

۲-۴-۳- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی. ۲۱

۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. ۲۴

۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۲۶

۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. ۲۶

۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. ۲۷

۲-۵-۳- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. ۳۰

۲-۵-۴- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. ۳۱

۲-۵-۵- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. ۳۲

۲-۵-۶- مالکیت نهادی و انواع آن. ۳۳

۲-۶- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. ۳۴

۲-۶-۱- تعریف ورشکستگی (درماندگی) ۳۵

۲-۳-۲- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. ۳۸

۲-۳-۲-۱- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. ۳۸

۲-۶-۱-۱- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. ۳۹

۲-۳-۲-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها ۴۵

۲-۶-۱-۲- سیاست‌های قانون ورشکستگی. ۴۶

۲-۶-۱-۳- تئوری های ‌ ورشکستگی. ۴۹

۲-۶-۱-۴- تئوری جدید ورشکستگی. ۵۱

۲-۶-۱-۵- دلایل ورشکستگی. ۵۳

۲-۶-۱-۵-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. ۵۴

۲-۶-۱-۵-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. ۵۷

۲-۶-۱-۵-۳- مدل دی کین. ۶۰

۲-۶-۱-۵-۴- مدل اسپرینگیت.. ۶۰

۲-۶-۱-۵-۵- مدل اوهلسون. ۶۱

۲-۶-۱-۵-۶- مدل تافلر. ۶۱

۲-۶-۱-۵-۷- مدل زمیجوسکی. ۶۲

۲-۶-۱-۵-۸- مدل فالمر. ۶۲

۲-۶-۱-۵-۹- مدل سی اسکوار ۶۳

۲-۶-۱-۵-۱۰- مدل گرایس… ۶۳

۲-۶-۱-۵-۱۱- مدل زاوگین. ۶۴

۲-۶-۱-۵-۱۲- مدل فیلوسوفو. ۶۶

۲-۷- پیشینه تحقیق. ۶۷

۲-۷-۱- پژوهش های خارجی. ۶۷

۲-۷-۲- پژوهش های داخلی. ۷۱

پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۷

پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

۱۴

تقسیم سود

۱۷

اهمیت تقسیم سود

۱۷

اهداف سیاست تقسیم سود

۱۸

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

۱۹

سود سهام نقدی

۱۹

سود غیر نقدی سهام

۱۹

سود سهمی یا سهام جایزه

۲۰

سود تصفیه

۲۰

سیاست تقسیم سود

۲۰

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

۲۱

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

۲۱

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

۲۲

توجیه ثبات سود سهام

۲۲

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

۲۳

وضعیت نقدینگی شرکت

۲۳

ثبات در سودآوری شرکت

۲۳

محدودیت قانونی

۲۴

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

۲۴

محدودیت­ های قراردادی

۲۵

‌تئوری­ های مرتبط با سیاست تقسیم سود

۲۵

تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها

۲۹

تفاوت در مراحل رشد

۳۰

تفاوت در نرخ مالیاتی

۳۰

تفاوت در کنترل شرکت

۳۰

سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع

۳۰

بازارهای مالی

۳۱

تعاریف رکود و رونق بازار

۳۱

پریشانی مالی

۳۱

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

۳۳

نکول

۳۳

مراحل پریشانی مالی

۳۳

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

۳۵

پیشینه پژوهش

۳۶

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

۳۶

تحقیقات انجام شده در ایران

۴۱

پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۵

پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۲۸

۲-۲- مبانی نظری فناوری اطلاعات۲۸

۲-۲-۱- تعریف فناوری اطلاعات۲۸

۲-۲-۲- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها ۳۱

۲-۲-۳- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها ۳۳

۲-۲-۴- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها ۳۴

۲-۳- مبانی نظری بانکداری الکترونیک۳۷

۲-۳-۱- تعریف بانکداری الکترونیک۳۷

۲-۳-۲- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی.. ۳۹

۲-۳-۳- تاریخچه بانکداری الکترونیکی.. ۴۱

۲-۳-۴- سیر تحولات بانکداری الکترونیک۴۲

۲-۳-۵- سطوح بانکداری الکترونیک۴۵

۲-۳-۶- بانکداری الکترونیکی در ایران. ۵۲

۲-۳-۷- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. ۵۳

۲-۳-۸- مشکلات و محدودیت های بانکداری سنتی.. ۵۵

۲-۳-۹- مزایا و منافع حاصل از به کارگیری بانکداری الکترونیکی.. ۵۸

۲-۳-۱۰- معایب بانکداری الکترونیک۶۳

۲-۳-۱۱- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. ۶۵

۲-۳-۱۲-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. ۶۶

۲-۴- مبانی نظری عملکرد بانک ها ۶۷

۲-۴-۱- تعریف سپرده های بانکی.. ۶۷

۲-۴-۱-۱- انواع سپرده های بانکی.. ۶۷

۲-۴-۲- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها ۶۸

۲-۴-۲-۱- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها ۶۹

۲-۴-۳- تعریف سود و زیان بانک ها ۶۹

۲-۴-۳-۱- نحوه محاسبه سود و زیان. ۶۹

۲-۵- پیشینه پژوهش۷۰

۲-۵-۱- پژوهش های خارجی.. ۷۰

۲-۵-۱-۱- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. ۷۰

۲-۵-۱-۲- بانکداری الکترونیک۷۴

۲-۵-۲- پژوهش های داخلی.. ۷۹

۲-۵-۲-۱- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. ۸۰

۲-۵-۲-۲- بانکداری الکترونیک۸۳

۲-۶- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده ۸۸

۲-۶-۱-مقایسه با تحقیقات خارجی.. ۸۸

۲-۶-۲- مقایسه با تحقیقات داخلی.. ۸۹

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۶

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه ۱۵

۲-۲ بهره­ وری ۱۵

۲-۲-۱ بهره ­وری و تعاریف آن. ۱۵

۲-۲-۲ اهمیت بهره ­وری.. ۱۸

۲-۲-۳ سطوح بهره ­وری.. ۱۹

۲-۲-۴ چرخه مدیریت بهبود بهره ­وری.. ۲۲

۲-۲-۵ روش­های مختلف محاسبه ی بهره ­وری.. ۲۳

۲-۲-۶ شاخص­های بهره ­وری کلی عوامل تولید. ۲۶

۲-۲-۷ مدل بهره ­وری.. ۲۷

۲-۲-۸ تفاوت بهره ­وری با تولید. ۲۷

۲-۳ تقسیم سود. ۲۸

۲-۳-۱ سیاستهای تقسیم سود. ۲۸

۲-۳-۱-۱ سیاست تقسیم سود منظم. ۳۰

۲-۳-۱-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم. ۳۷

۲-۳-۱-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده ۳۸

۲-۳-۲ اهداف سیاست تقسیم سود. ۴۰

۲-۳-۳ سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. ۴۲

۲-۳-۴ روش­های تقسیم سود. ۴۲

۲-۳-۴-۱ تقسیم سود نقدی.. ۴۲

۲-۳-۴-۲ تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. ۴۲

۲-۳-۵ محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. ۴۵

۲-۴ پیشینه تحقیق.. ۴۵

۲-۴-۱ پژوهش­های داخلی.. ۴۵

۲-۴-۲ پژوهش­های خارجی.. ۵۱

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۷

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………….. ۹

۲-۲- مفاهیم مرتبط به بازار محصول…………………………………….. ۱۰

۲-۲-۱- ساختار بازار…………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲- انواع بازار از نظر درجه رقابت…………………………………… ۱۰

۲-۲-۲-۱- بازار رقابت کامل……………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲-۲- بازار انحصار کامل……………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲-۳- بازار انحصار چند جانبه…………………………………………… ۱۲

۲-۲-۲-۴- رقابت کورنو……………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۲-۵- رقابت برتراند………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۲-۶- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی…………………………. ۱۴

۲-۲-۲-۷- وضعیت رهبر و پیرو…………………………………. ۱۴

۲-۲-۲-۸- وضعیت جنگ قیمت…………………………….. ۱۴

۲-۲-۳- بازار رقابت انحصاری………………………………………. ۱۴

۲-۲-۴- تمرکز بازار………………………………… ۱۵

۲-۲-۵- قدرت بازار…………………………………………… ۱۶

۲-۲-۶- شاخص‌های قدرت بازار………………………………………… ۱۷

۲-۲-۶-۱- شاخص لرنر……………………………………….. ۱۷

۲-۲-۶-۲-شاخص هر فیندال- هیرشمن………………………………… ۱۷

۲-۲-۶-۳- کیو توبین…………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۶-۴- شاخص بون……………………………………………… ۱۹

۲-۲-۷- جایگاه رقابتی محصول…………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۱- استراتژی و خط مشی تعیین جایگاه……………………… ۲۲

۲-۲-۷-۲- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول……………. ۲۲

۲-۳- تبلیغات………………………………………… ۲۳

۲-۳-۱- مفاهیم و تعاریف تبلیغات…………………………………. ۲۴

۲-۳-۲- تبلیغات و بازاریابی…………………………………….. ۲۶

۲-۳-۳- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات………………….. ۲۷

۲-۳-۴- مخارج تبلیغات و ارزش بازار……………………………………. ۲۹

۲-۳-۵- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری……………… ۳۳

۲-۳-۶- تبلیغ اینترنتی……………………………….. ۳۷

۲-۳-۶-۱- روش های تبلیغ اینترنتی……………………………………… ۳۸

۲-۳-۷- نگرش نسبت به تبلیغات………………………………….. ۳۹

۲-۳-۸- بازدهی بازاریابی و تبلیغات……………………………….. ۳۹

۲-۳-۹- شدت تبلیغات و سودآوری………………………………. ۴۰

۲-۳-۹-۱- شدت تبلیغات و فروش……………………………… ۴۱

۲-۳-۱۰- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات……………………. ۴۱

۲-۳-۱۰-۱- سلسه مراتب تأثیرات………………………………….. ۴۲

۲-۳-۱۰-۲-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات.. ۴۲

۲-۴- ادبیات نظری تبلیغات، تمرکز و سودآوری……………………….. ۴۳

۲-۵- مروری بر پژوهش­های پیشین…………………………… ۴۸

۲-۵-۱- پژوهش های خارجی……………………………………… ۴۸

۲-۵-۲-پژوهشهای داخلی…………………………………. ۵۰

پیشینه و مبانی نظری آموزش حسابداری و هوش هیجانی

پیشینه و مبانی نظری آموزش حسابداری و هوش هیجانی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۰

پیشینه و مبانی نظری آموزش حسابداری و هوش هیجانی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- هوش…. ۱۱

۲-۲-۱- تعریف هوش…. ۱۲

۲-۲-۲- انواع هوش…. ۱۲

۲-۳- هوش هیجانی.. ۱۴

۲-۳-۱- تعاریف هوش هیجانی.. ۱۵

۲-۳-۲- ابعاد هوش هیجانی.. ۱۷

۲-۳-۳- دیدگاه‌های هوش هیجانی.. ۱۹

۲-۳-۳-۱- دیدگاه توانمندی.. ۲۰

۲-۳-۳-۲- دیدگاه مختلط… ۲۰

۲-۳-۴- مدل‌های هوش هیجانی.. ۲۱

۲-۳-۵- اهمیت هوش هیجانی.. ۲۴

۲-۳-۶- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری.. ۲۵

۲-۳-۷- پیشرفت در هوش هیجانی.. ۲۸

۲-۳-۸- آموزش حسابداری و هوش هیجانی.. ۲۹

۲-۳-۹- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی.. ۳۰

۲-۳-۱۰- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی.. ۳۱

۲-۳-۱۱- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری.. ۳۱

۲-۳-۱۲- سلامت روان و هوش هیجانی.. ۳۲

۲-۴- ‌تحقیق‌های پیشین.. ۳۴

۲-۴-۱- هوش هیجانی.. ۳۴

۲-۴-۲- آموزش حسابداری هوش هیجانی.. ۳۶

۲-۴-۳- تجربه کاری و هوش هیجانی.. ۳۷

۲-۴-۴- جنسیت و هوش هیجانی.. ۳۸

۲-۵- خلاصه فصل. ۴۰

پیشینه و مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری

پیشینه و مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۲

پیشینه و مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه …………………………………………………….. ۱۳

۲-۲ افشا و مفهوم آن در حسابداری ……………………………. ۱۳

۲-۳ مبانی نظری افشا در حسابداری ……………………………. ۱۵

– هدف از افشا

– مخاطبین افشا

– محتوای افشا

– میزان افشا

– روش های افشا

۲-۴ رعایت انصاف در افشای اطلاعات ……………………….. ۲۵

– پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات

– تئوری لِو

– دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده

– دستاوردهای کمیته جنکینز

۲-۵ جایگاه افشا در بازار سرمایه ………………………………. ۲۸

۲-۶ هزینه های افشا …………………………………………… ۳۰

۲-۷ مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ……………………… ۳۲

۲-۸ انگیزه های افشای اختیاری ……………………………….. ۳۴

– فرضیه معاملات بازار سرمایه

– فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت

– فرضیه سهام جایزه

– فرضیه هزینه دعاوی حقوقی

– فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت

– فرضیه هزینه خصوصی

۲-۹ ساختار مالکیت …………………………………………….. ۳۸

– تعریف ساختار مالکیت

– ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی

– ساختار مالکیت و افشای اختیاری

۲-۱۰ سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری …………………… ۴۳

۲-۱۱ مروری بر مطالعات پیشین …………………………………. ۴۴

– مطالعات خارج از ایران

– مطالعات داخل ایران