مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۱

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۱- نظریه کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲- نظریه فمینیستی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۳- نظریه سیستمی مینوچین………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۴- نظریه مازلو………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲- خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۳- ارائه الگویی مطلوب از خانواده…………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴- ویژگی های سنت ازدواج…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴-۱- تقدس سنت ازدواج………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴-۲- انتخاب آگاهانه……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۳-همسان همسری………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۵- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده……………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵-۱- سرپرستی مرد……………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۵-۲-آگاهی پذیرش نقش ها…………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۵-۳- نقش عاطفی همسران………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۵-۳-۱- نقش عاطفی زن…………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵-۳-۲- نقش عاطفی شوهر……………………………………………………………………………………….۲۱

الف-نیکو سخن گفتن…………………………………………………………………………………………………۲۱

ب-احترام………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲ -۵ -۴- نقش جنسی همسران…………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۵-۴-۱-نقش جنسی زن…………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۵-۴-۲- نقش جنسی شوهر………………………………………………………………………………………….۲۲

-۲۵-۵- نقش پدری و مادری…………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶- وظایف والدین در قالب فرزندان………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۶-۱- اظهار محبت………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶-۲- حمایت………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶-۲-۱- نقش فرزندی…………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶-۲-۲- نقش خویشاوندی……………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده……………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱- مشروعیت بخشی به فرزندان………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷-۲- جلوگیری از انحرافات اجتماعی……………………………………………………………………………………۲۶

۲-۸- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۸-۱- تقویت ایمان……………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۸-۱-۱- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت………………………………………………………..۲۷

۲-۸-۱-۲- تقویت اخلاق و کنترل درونی…………………………………………………………………….۲۷

۲-۸-۲- فرزند آوری……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۸- ۳- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی……………………………………………………………………۲۹

۲-۸-۴- تقویت روحیه غیرت ورزی………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۹- وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی…………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۰- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات……………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰-۱- تکریم زن………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱۰-۲-کمک کردن به زن……………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۰-۳-اظهار محبت به زن……………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۰-۴-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۵- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۶- تشکر و سپاسگذاری مرد……………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۰-۷- بدرقه و استقبال مرد………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۰-۸- سرپرستی مرد- اطاعات زن…………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱۰-۹-ایجاد لذت برای یکدیگر……………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۰-۱۰-حل تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………۴۰

۲-۱۰-۱۱-بیان زیبا برای همسر…………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۱۰-۱۲- صبر بر آزار و اذیت همسر……………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۱- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی……………………………………………………………………….۴۲

۲- ۱۱- ۱- سخت گیری…………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۱-۲- ترش رویی…………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۱۱-۳-نا سزا گویی……………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۱-۴- چشم و هم چشمی………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۵- لجاجت……………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۲- دین…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱۲-۱- مفهوم دین………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۲-۲-دین در لغت……………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۲-۳- نیاز همیشگی به دین………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۳- هدف دین……………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۳-۱-هدایت تشریعی………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۳-۲-تعلیم و تربیت مردم………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۱۳-۳ –قضاوت……………………………………………………………………………………………………..۴۸

-۱۳-۴-اصلاح………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۱۳-۵—حکومت…………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۴- دین از منظر نظریه پردازان غربی……………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۴-۱- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت…………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۵-دین و مولفه های آن در اسلام………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۶- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی…………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۱۶-۱- علامه طباطبایی………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۶-۲- استاد مطهری………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۷- بیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۱۸- بیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………۶۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *