مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۴
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۹

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱- تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱-۱- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:

پروژه تحقیقاتی دلفی در سال ۱۹۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۸

۲-۱-۱-۱-۱- مؤلفه‌های تفکر انتقادی……………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۱-۱-۱-۱- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی……………………………………….. ۵۰

۲-۱-۱-۱-۱-۲- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی……………………………………… ۵۲

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱- مفهوم گرایش………………………………………………….. ۵۲

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۲- گرایش‌های تفکر انتقادی………………………………… ۵۴

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۳- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ………………… ۵۵

۲-۱-۱-۱-۱-۳- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر

انتقادی ………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱-۱-۲- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن

به زمینه‌ای خاص ………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱-۲- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر…………………………………………………………. ۵۸

۲-۲- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی……… ۶۰

۲-۲-۱- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………… ۶۱

۲-۲-۲- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات

خانواده و دانشجو- استاد ……………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۳- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………………………………………………………… ۸۱

۲-۲-۳-۱- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………………………………………………. ۸۲

۲-۲-۳-۲- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………………………………………………. ۸۵

۲-۲-۴- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه………………………………………………………. ۸۸

۲-۲-۵- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………………………………………………………… ۹۶

۲-۲-۶- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ……………. ۹۹

۲-۲-۷- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۱۰۱

۲-۲-۸- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه

در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۳- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۲-۴- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… ۱۰۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *