پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

دانلود پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
پاورپوینت جامع و کامل رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
کاملترین پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
پکیج پاورپوین
دسته بندی پاورپوینت
بازدید ها ۲
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱

پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

کاربر

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۱ صفحه

بحث و نتیجه گیری :
بر اساس یافته های تحقیق(جدول ۱)، بین آمادگی جسمانی با شاخص توده بدنی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک رابطه منفی معنی داری وجود داشت(۰/۰۱≥P). بین شاخص توده بدنی با آزمون های انعطاف پذیری، بارفیکس و دراز نشست رابطه منفی وجود داشت، اما بین شاخص توده بدن با زمان آزمون دوی ۵۴۰ متر رابطه مثبت معنی داری برقرار بود(۰/۰۱≥P).

جدول ۱٫ همبستگی بین نمره کل آمادگی جسمانی و متغیر های پژوهش

جدول ۲٫ همبستگی بین آزمون های آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق چکیده :
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جسمانی با شاخص توده بدنی و فشارخون پسران دانش آموز چاق بود.
روش شناسی: برای این منظور ۳۶۸ دانش آموز پسر چاق مقطع متوسطه از مدارس مناطق دوگانه شهر گرگان در این تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق دانش آموزانی که BMIآمادگی آنها مساوی یا بالاتر از ۳۰ بود، به عنوان آزمودنی به صورت غیرتصادفی هدفدار انتخاب شدند. میانگین سن دانش آموزان مورد مطالعه ۰/۹۸ ± ۱۷/۱ سال، میانگین قد ۰/۱۵ ± ۱/۷۳ متر، میانگین وزن ۷/۵۲ ± ۸۸/۹ کیلو گرم بود. برای سنجش میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها از آزمون های درازونشست ، انعطاف پذیری ، بارفیکس اصلاح شده ، دو ۵۴۰ متر استفاده شد. فشارخون هم به وسیله فشارسنج جیوه ای اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف-اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
یافته­ها: بر اساس یافته های تحقیق بین آمادگی جسمانی با شاخص توده بدنی رابطه معنی داری وجود داشت(۰/۰۵>P). بین آمادگی جسمانی با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک رابطه معکوس معنی داری وجود داشت (۰/۰۵>P).
نتیجه گیری: آمادگی جسمانی به طور مستقل هم با شاخص توده بدن و هم با فشارخون رابطه داشت، اما رابطه آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن قوی تر بود. بنابراین با وجود رابطه منفی آمادگی جسمانی با BMI و فشارخون ، انجام ورزش برای دانش آموزان چاق تأکید می شود.
واژگان کلیدی: آمادگی جسمانی ، شاخص توده بدن(BMI) ، فشارخون سیستولیک ، فشارخون دیاستولیک
روش ها :
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین چاقی و شاخص توده بدن با آمادگی جسمانی دانش آموزان رابطۀ معکوس ومعنی داری وجود دارد. این نتایج با یافته های تحقیقات بووت(۲۰۰۷)، ویتو(۲۰۰۸)، تیل(۲۰۰۲) همخوانی دارد.آنها در پژوهش خود دریافتند که افراد با آمادگی جسمانی بالاتر نسبت به افراد غیرفعال BMI کمتری دارند(۸ ، ۹). همچنین یافته های مطالعه حاضر نشان داد رابطه آماری منفی و معنی داری بین آمادگی جسمانی با فشار خون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک وجود دارد . نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق وسیم و همکاران (۲۰۱۱) هم سو می باشد(۱۰). همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد؛ که از بین متغیرهای آمادگی جسمانی، آزمون های انعطاف پذیری ، بارفیکس و دراز و نشست ارتباط معکوس و معنی داری با شاخص توده بدنی داشتند،درحالی که آزمون دوی ۵۴۰ متر ارتباط مستقیم و معنی داری با شاخص توده بدنی داشت. این نتایج با نتایج تحقیق مقدسی و همکاران(۱۳۸۹) همسو می باشد(۴). با توجه به یافته های تحقیق نتیجه می گیریم فعالیت ورزشی در بهبود سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد. بنابراین جهت بالابردن کیفیت و شیوه زندگی،فعالیت بدنی باید به صورت منظم و با شدت مناسب انجام گیرد.
مقدمه:
طی سال های اخیر، شیوع چاقی و اضا


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *