بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر تهران و گناباد

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷۸

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر  تهران و گناباد

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

پیشگفتار

فصل اول کلیات پژوهش

۱- مقدمه …………………………… ۲

۲- بیان مسئله ………………………. ۴

۳- اهداف پژوهش ……………………… ۷

الف) اهداف کلی……………………… ۷

ب) اهداف جزئی………………………. ۷

۴- اهمیت موضوع پژوهش ……………….. ۸

الف) ضرورت و اهمیت نظری……………… ۸

ب) ضرورت و اهمیت عملی……………….. ۸

۵- فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش……….. ۹

۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………. ۱۰

۷- خلاصۀ پژوهش………………………. ۱۳

۸- محدوده مطالعاتی پژوهش…………….. ۱۴

فصل دوم ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

۱- مقدمه …………………………… ۱۶

۲- تعریف حجاب……………………….. ۱۷

۳- تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان ۱۸

۱) ادیان غیر الهی …………………… ۱۸

۲) ادیان الهی ………………………. ۲۱

۴- انواع حجاب ………………………. ۲۹

۵- اشکال پوشش ………………………. ۳۰

۶- علت و فلسفه پیدایش حجاب……………. ۳۵

۷- آثار و تبعات حجاب در جامعه ………… ۴۱

۸- ۱) آثار و تبعات رعایت حجاب در جامعه … ۴۲

۱-۱) آثار فردی رعایت حجاب در جامعه ……. ۴۲

۲-۱) آثار اجتماعی رعایت حجاب در جامعه …… ۴۸

۲) آثار و تبعات عدم رعایت حجاب در جامعه …. ۵۶

۹- عوامل تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی…. ۵۹

۱) عوامل فردی تاثیر گذار در بدحجابی و بی حجابی ۶۰

۲) عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی ۷۵

۱۰- وضعیت حجاب در ایران و جهان …………. ۱۰۴

۱۱- چهارچوب نظری………………………. ۱۱۰

۱۲- نتیجه گیری……………………….. ۱۱۷

فصل سوم روش شناسی پژوهش

۱- روش پژوهش ……………………….. ۱۲۰

۲- جامعه آماری ……………………… ۱۲۰

۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ………… ۱۲۰

۴- ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)……… ۱۲۱

۵- روش جمع آوری اطلاعات……………….. ۱۲۲

۶- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات… ۱۲۳

فصل چهارم تحلیل یافته های پژوهش

۱- مقدمه …………………………… ۱۲۵

۲- جدول گرایشی………………………. ۱۲۶

۳- جدول توصیفی یک بعدی……………….. ۱۲۷

۴- جداول دو بعدی…………………….. ۱۳۶

فصل پنجم- نتایج پژوهش

۱- بحث و نتیجه گیری …………………. ۱۵۵

۲- تنگناها و محدودیت های پژوهش ……….. ۱۵۸

۳- پیشنهادهای پژوهش………………….. ۱۵۹

۴- خلاصه پژوهش……………………….. ۱۶۱

۵- فهرست منابع ……………………… ۱۶۳

ضمائم……………………………… ۱۶۸

مقدمه

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید.

ادیان نیز از پوشش به عنوان حجاب یاد می کنند و استفاده از آن را متذکر و عاملی جهت امنیت زن و جامعه و کاهش فساد جامعه می دانند و زنان و مردانی که حجاب را رعایت
نمی کنند مورد نکوهش قرار می دهد.

حجاب پوششی است بین زن و مرد و زن طی آن زیبایی های جسمی خود را از مرد نامحرم می پوشاند در دین اسلام ،قرآن زنان را به حجاب توصیه کرده است(آیه ۳۱ سوره نور).

بدحجابی پوششی است که علاوه بر اینکه شکل و جنس پوشش رعایت شده ولی نحوه ی استفاده از آن صحیح نمی باشد و زنی که از پوشش استفاده می کند ولی به علت نادانی و ناآگاهی یا تعمداً آن را رعایت نمی کند. دچار حجاب زدگی شده است. و حتی زنان دیگر از آن ها به عنوان بی عفت یاد می کنند که این خود نشان دهنده ی این است که حجاب در جامعه به عنوان ارزش پذیرفته شده است جزء فرهنگ ایرانی می باشد. طبق نظریه دورکیم در صورتی که فردی ارزش و هنجارهای جامعه ای را نادیده بگیرد جامعه را دچار تزلزل می کند و جامعه او را تهدید می کند.

حجاب زدگی در جامعه آثاری بر جای می گذارد که عبارتند از سست شدن بنیاد خانواده ، به خطر افتادن نسل آینده ،افزایش فساد و بی بند وباری و … .

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجاب زدگی می توان تبلیغات استعمارگران ،غرب زدگی ،خودنمایی و …رانام برد.(Ham Mihan Forum .htm)

کتابها و مطالب و تحقیقات بسیاری در زمینه حجاب نوشته و تالیف شده است. که از آن جمله می توان به کتاب مسئله حجاب از آیت الله مرتضی مطهری،حجاب در عصرما از محمدرضا اکبری ،فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی از غلامرضا حداد عادل،نام برد.


بیان مسئله

حجاب پوششی است که زن را ملزم می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حجابی شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است. اسلام طرفدار آن است که زن در حضور بیگانه بدن خود را بپوشاند تا عزت و کرامتش درمقابل مرد بیگانه محفوظ بماند نه این که در مقابل مرد موجودی مبتذل باشد و در عین حال هرگز مجبور به کناره گیری از جامعه نمی شود.

در ایران از اواخر دوره ی قاجاریه به بعد زمزمه هایی توسط آزادی خواهان و متجددین برای آزادی زنان و رفع حجاب آنان آغاز شد.بعد از برقراری مشروطیت مدارس دخترانه باز شد و پای زنان ایران به فرهنگ باز شد و فکر آزادی زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط زنان فرهنگ رفته توسعه یافت و به مرور انجمن های مختلف زنان به این منظور تشکیل شد.بعد از پایان سلطنت قاجاریه ،انگلیس برای تامین منابع خود در ایران توسط رضاخان،کشف حجاب بین زنان را انجام داد ولی بعد از انقلاب به وسیله حکومت جمهوری اسلامی ضرورت حجاب رسماً اعلام و برای جلوگیری از انواع توطئه ها وسوء استفاده ها،حتی مختصاتی نیز بدان قائل گردید تا از راه افراط و تفریط ها موضوع را به ابتذال نکشاند که از آن جمله سادگی پوشاک و حجاب بود آن هم به صورتی که بر جذابیت زن از نظر مرد بیگانه نه افزوده و غیر مستقیم عامل محرکی برای ایجاد و رواج فساد نگردد ولی به مرور زمان،بی سروصدا و به تدریج روسری های رنگارنگ و جذاب خارجی به طور فراوان مورد توجه و استفاده گروه خاصی از زنان قرار گرفت که در این راه احکام شرعی مورد دستاویز قرار گرفته است . در این اقدام گرچه ظاهراً قانون مراعات می شود اما از سوی دیگر یا افزودن بر جذابیت زن در نظر مرد این اهداف خنثی می شود زیرا حجاب سبب کاهش جرم و جنایت و فساد در جامعه می شود.( عسگریwww.bashgah.net,1384,)

بدحجابی به خصوص در ده تا پانزده سال اخیر رشد زیادی کرده است به گونه ای که به یک معضل اجتماعی تبدیل گردیده است. در ابتدا موضوع در حدی نبود که احساس خطر شود اما رشد پدیده بدحجابی در ایران روبه افزایش رفت ولی متولیانی که وظیفه شرعی و قانونی شان اجرای برنامه هایی برای علاج این پدیده بود هیچ اقدام را صورت ندادند ودر واقع اصلاً در این ۲۸ سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است که نتیجه هم بدهد.

طبق آمار ی که به دست آمده است فعلاً پدیده بدحجابی نیمی از جمعیت زنانه نه مردانه ویا این که فعلاً بخش زنانه ،را مورد توجه قرار داده است.زنان نیمی از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند.پدیده ی بدحجابی عمدتاً به سنین ۱۵ تا ۳۰ سال مربوط می شود چرا که کودکان و میانسالان و کهنسالان را با این مقوله کاری نیست. درهمان حال باید از رقم آنان ۴۳ درصد جمعیت روستا نشین کشور را کم کرد و همچنین آمار دختران در شهر های کوچک هم باید از این آمار کم کرد و درنهایت عدد باقی مانده را میان حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ شهر تقسیم نمود آنگاه در خواهیم یافت که ما در هر شهرستانی که بدحجابی در آن یک روند نامطلوب و غیر قابل تحمل است،با تعداد کمی افراد به نسبت آنچه تصور می شود مواجه می باشیم . در این جا به طور طبیعی به این نتیجه می رسیم که در شر ایطی که اکثریت قاطع افراد در جامعه و از جمله خانواده های افراد بد حجاب از این موضوع رنج می بر ند،دستگاههای مسئول در نظام می توانند برنامه ریزی کنند و دریک دوره ی زمانی نه چندان طولانی شاهد کاهش چشم گیر این پدیده باشند.( بنی حسwww.mnarjes )

طبق نظریه دورکیم: مجموعه اعتقادات و احساساتی که درمیان معدل اعضای یک جامعه مشترک است و این مجموعه را می توان وجدان جمعی یا مشترک نامید و وجدان جمعی در پهنه جامعه شایع و منتشر است .این و جدان،مستقل از شرایط و وضع افراد است.افراد گذرا هستند و وی ماندنی و از نسلی به نسل دیگر نیز دگرگون نمی شود و نسل های متوالی را به یکدیگر مربوط می کند.

طبق این نظر فرهنگ نیز نسل به نسل به افراد منتقل می شود و به نسل های بعد می رسد و به عنوان وجدان جمعی در جامعه محسوب می شود.منشأ همبستگی اجتماعی اشتراک عده ای از حالات وجدان درمیان کلیه اعضای یک جامعه است.

بنا بر نظر دورکیم حجاب یک هنجار اجتماعی است که وجدان جمعی آن را قبول دارند.در جوامع چنانچه حجاب و ارزش رعایت شود جامعه از همبستگی برخوردار می شود یعنی حجاب به عنوان یک وجدان جمعی مورد قبول قرار می گیرد ولی اگر حجاب رعایت نشود و تعدادی از آن تخطی کنند آن همبستگی از بین می رود.

در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل و آثار سوء حجاب زدگی در دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی پرداخته می شود.


اهداف پژوهش

الف) اهداف کلی:

بررسی و شناخت علل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به منظور آگاهی و ارائه راه کار جهت پیشگیری از آثار سوء اجتماعی آن در خانواده و جامعه.

ب) اهداف جزئی:

۱- بررسی و شناخت رابطه بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر .

۲- بررسی و شناخت رابطه وضعیت تاهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر.

۳- بررسی و شناخت رابطه درآمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر

۴- بررسی و شناخت رابطه دانشگاه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر

۵- بررسی و شناخت رابطه استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر.


اهمیت موضوع پژوهش

الف) ضرورت و اهمیت نظری: این تحقیق تلاش خواهد کرد در حوزه حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به این سوالات پاسخ دهد.

۱- آیادر جامعه بالاخص دانشجویان حجاب زدگی وجود دارد؟

۲- چرا در جامعه حجاب زدگی وجود دارد؟

۳- به چه شکلی حجاب زدگی در جامعه توسعه می یابد؟

۴- حجاب زدگی به چه میزان باعث تشنح در جامعه و خانواده می شود؟

۵- عوامل اثر گذار در حجاب زدگی چه مواردی می باشد؟

ب) ضرورت و اهمیت عملی:سعی بر آن است که با استفاده از این تحقیق و اطلاعات ذکر شده درباره علت حجاب زدگی در خانواد ه و جامعه و آثار سوء آن در جامعه بکاهیم.

فرضیات :

۱- به نظر می رسد بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۲- به نظر می رسد بین وضعیت تأهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۳- به نظر می رسد بین میزان در آمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۴- به نظر می رسد بین دانشگاه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۵- به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.


تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

۱– سال ورودی به دانشگاه :یعنی سالی که فرد در کنکور ورودی دانشگاه قبول شده و برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱) سال ۸۱ و قبل از آن ۲) از سال ۸۱ تا ۸۲ ۳) از سال ۸۳ و بعد از آن

۲- رشته تحصیلی : به آن شاخه ای که فرد هنگام قبولی در دانشگاه انتخاب می کند و در آن مشغول به تحصیل می شود گفته می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱)مهندسی ۲)علوم اجتماعی و روانشناسی ۳)سایر موارد

۳-سن :

نظری: تعداد سالهای عمری که فرد در زمان تولد تاکنون گذرانده است.

عملی : سن با معرفه هایی نظیر سال ،ماه و روز سنجیده می شود که این جا منظور محقق از سن ،تعداد سالهای عمر می باشد که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱) کمتر از ۲۰ سال ۲) از ۲۰ تا ۲۲ سال ۳) از ۲۲ سال به بالا

۴- وضعیت شغلی:

نظری : منظور چگونگی پیشه و فعالیت مستمر و سازمان یافته فرد که دارای بعد اقتصادی است.

عملی : منظور از آن شامل طبقات زیر می باشد که اشتغال یا عدم اشتغال فرد در یکی از ارگانها لحاظ می باشد.

۱) آزاد ۲ )دولتی ۳)بیکار ،خانه دار و سایر موارد

۵- وضعیت تأهل:

نظری : منظور از تاهل این است که دو نفر زن ومرد با یکدیگر قانوناً ازدواج کرده و با یکدیگر زندگی کنند.

عملی : منظور محقق در این جا از وضعیت تاهل از دو طبقه زیر خارج نمی باشد.

۱) مجرد ۲) متأهل

۶- اعضای خانواده :

نظری: اعضای خانواده کسانی هستند که یک خانواده را تشکیل می دهند که از معرفه های زیر خارج نمی باشد .

عملی : در این جا منظور محقق ازاعضای خانواده تعداد افراد خانواده است که در کنار هم زندگی می کنند که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

۱) چهار نفر وکمتر ۲) از پنج نفر تا شش نفر ۳) از هفت نفر به بالا

۷- در آمد خانواده :

نظری: در آمد خانواده مقدار پولی است که هر ماه یک خانواده از یک منبع در آمد برای گذران زندگی دریافت می کنند.

عملی : در آمد خانواده در این پژوهش منظور مقدار پول دریافتی بابت حقوق و اضافه کاری است و یا در آمدی است که با واحد ریال (تومان ) محاسبه می شود که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱) کمتر از سیصد هزار تومان ۲) از سیصد هزار تا چهار صد هزار تومان

۳) از چهار صد هزار تومان به بالا

۸- وضعیت مسکن:

نظری: منظور از مسکن در این جا یعنی مکانی که تعدادی از افراد در آن کنار هم زندگی می کنند.

عملی: این متغیر از معرفه هایی نظیر دیوار،اتاق،آشپزخانه و مالکیت و استیجاری مشخص می شود که در این تحقیق منظور محقق از وضعیت مسکن مالکیت می باشد که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

۱) شخصی ۲) رهن و اجاره ۳) سایر موارد

۹- تماشای تلویزیون :

به افرادی که در طول شبانه روز تلویزیون و برنامه های آن را تماشا می کنند اطلاق می شود. که این متغیر با معرفه هایی نظیر ساعات تماشای تلویزیون ،دفعات تماشای تلویزیون ،مکان تماشای تلویزیون و برنامه های مورد مشاهده شده سنجیده می شود که منظور محقق در این جا ساعات تماشای تلویزیون می باشد.

۱) کمتر از یک ساعت ۲) از یک ساعت تا دو ساعت

۳) از سه ساعت به بالا

خلاصه پژوهش

۱-روش پژوهش :

در این تحقیق از معیارهای کلی ،اکتشافی و توصیفی استفاده شده است .در معیار اکتشافی به بررسی میزان گرایش به حجاب زدگی در دانشجویان دختر جوان دانشگاه آزاد تهران و گناباد پرداخته شده است .

۲- جامعه آماری:

در این تحقیق شامل دانشجویان جوان دختر از دانشگاه آزاد مجتمع ولی عصرتهران و دانشگاه آزاد گناباد می باشد که به صورت طبقه ای ۱۰۰ نفر دانشجوی دختر جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند.

۳- حجم نمونه :

شامل دانشجویان جوان دختر دانشگاه آزاد تهران به تعداد ۵۰ نفر و دانشجویان جوان دختر دانشگاه آزاد گناباد به تعداد ۵۰ نفر می باشد.روش نمونه گیری به صورت طبقه ای می باشد.

۴- ابزار اندازه گیری(ابزارسازی):

ابزاراندازه گیری لیکرت و با استفاده از پرسشنامه می باشد و برای تحلیل داده ها از برنامه نرم افزارspss( تحلیل آماری) استفاده شد که در نتیجه جداول یک بعدی و دو بعدی و نمودارهایی را ارائه داد.

۵-روش جمع آوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات به طریق پیمایشی می باشد و براساس سوالاتی که در مورد موضوع تحقیق مطرح شد به آثار مکتوب موجود در کتابخانه مراجعه شد . اسناد مکتوب در این تحقیق شامل روزنامه ها ،مجلات،کتب و اینترنت می باشد.

۶- روش تجزیه و تحلیل (آماری )اطلاعات:

شیوه سنجش و اندازه گیری متغیرها ،پرسشنامه و آزمون و تحلیل و تفسیر داده ها با کد گزاری و spss به لحاظ روش های آماری می باشد و مقیاس های اندازه گیری اسمی ،ترتیبی و رتبه ای می باشد .

محدوده مطالعاتی پژوهش:

این تحقیق در حوزه جامعه شناسی انحرافات و جامعه شناسی دینی و به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

مقدمه:

مفهوم پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

علت و فلسفه ایجاد حجاب حفظ آرامش و امنیت زن، تحکیم خانواده و احترام به زن و سلامت نسل آینده می باشد.

با بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان ملاحظه می گردد که حجاب د رادیان دیگر به نسبت اسلام از شدت بیشتری برخوردار بوده است و دین اسلام سعی در تسهیل کردن آن نموده است. پس به این ترتیب این اسلام نیست که حجاب را به وجود آورده بلکه آن را به شکلی قانونمند کرده تا به صورت متعادل با روحیه ی زن ها سازگار باشد.

وضعیت حجاب در کشور ما به نسبت کشورهای غربی از وضعیت بهتری برخوردار می باشد. ولی با این حال این وضعیت برای یک کشور انقلابی و اسلامی مناسب نیست و در این چند سال ارزشها و فرهنگ ما رشد چندانی نداشته اند.

زن ها به علت این که از لحاظ عاطفی احساس امنیت نمی کنند می خواهند با پناه بردن به بدحجابی احساس آرامش و امنیت نمایند. یا این که زنان با طرز لباس و آرایش های زننده و جلف که نمود بدحجابی می باشد می خواهند با اقدامات دولت مخالفت کنند که از عوامل اثرگذار در حجاب زدگی خانواده گروه دوستان، رسانه های جمعی، عدم نظارت دقیق اجتماعی، ضعف باورها و اعتقادات دینی و مذهبی، خودنمایی و …. می توان نام برد.

حجاب زدگی در همه طبقات اجتماعی به چشم می خورد ولی در طبقات مرفه بیشتر می باشد و افرادی که از طبقات پایین جامعه دچار بدحجابی شده اند به علت ناآگاهی و نادانی دست به این کار زده اند. برای حل این معضل باید آگاه سازی و فرهنگ سازی، صورت بگیرد و نیز الگوهای بهتری برای مردم مدنظر قرار داد.

تعریف حجاب[۱]:

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حجاب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست. آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت می گیرد. (مطهری، ۱۳۷۳، ص ۷۸).

پوششی را که اسلام برای زنان مقرر کرده بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند. مفهوم پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. (کوهستانی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۴).

بنابراین حجاب زن ۱- حجاب، حافظ وقار، شخصیت، کرامت، اصالت و عظمت زن و حافظ زیبایی و منافع او برای شوهر است. ۲- حجاب در اسلام مصونیت است نه محدودیت (همان منبع، همان صفحه)

تاریخ پوشش حجاب زنان به آفرینش اولین انسان های روی زمین یعنی آدم و حوا برمی گردد. بنابر مفاد آیات قرآن کریم آنان دارای لباس بوده اند اما بر اثر خوردن از شجره ممنوعه پوشش خود را از دست داده و بلافاصله به پوشاندن خود اقدام کرده اند. قبل از اسلام نیز در میان بعضی از ملل حجاب وجود داشته است. طبق شواهد تاریخی در ایران باستان نیز حجاب بوده است. در اسلام نیز از آغاز نزول قرآن آیات شریفه بیانگر وجوب حجاب در میان زنان مسلمان است و زنان نیز به رعایت این قوانین الهی اهتمام ورزیده اند و این سنت حسنه درمیان زنان مسلمان استمرار یافته است. دستورهای اسلام پیرامون آیات حجاب در احیای فرهنگ عفاف و پاکدامنی و سلامت خانواده و اجتماع بسیار مؤثر بود و تحول چشم گیری ایجاد شد به طوری که عایشه همسر پیامبر در ارتباط با این وضعیت چنین نقل می کند «مرحبا به زنان انصار همین که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان مانند گذشته بیرون نیامد و همه ی آنان سرخود را با روسری های مشکی پوشاندند» (جلیلی، ۱۳۸۳، ص ۷۹).

تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان

باورها و اعتقادات در عرصه جهانی دو دسته اند که دارای منشأ الهی و آسمانی اند، مثل اعتقادات مربوط به یهود، مسیحیت و حتی از جهاتی زرتشتی و آئین مقدس در اسلام و دسته دیگر زائیده افکار فلاسفه، صاحب نظران، خیرخواهان، مصلحان و احیاناً سیاست بازان، مدعیان دروغین، جاهلان که ساخته دست بشرند مثل آئین کنفوسیوس، بودایی، برهمایی، بهایی و …..

عقیده و باور ما این است که در ادیان الهی آن ها که به دور از تحریف و دست خوردگی هستند به حمایت از زن برخواستند و او را آفریده ای الهی که مورد احترام خداوند است معرفی کرده اند دلیل آن هم بسیار روشن است زیرا خدا را بالاتر و بزرگتر از آن می بیند که آفریده هایی چون زن و مرد داشته و یکی را بر دیگری بی حساب ترجیح دهد و یا به شکنجه و آزار و استثمار زن توسط مرد رضایت دهد. در مورد ادیان غیرالهی که انعکاسی از اندیشه و روحیه ی مردم است، مسئله ممکن است به صورت های دیگری باشد. ما ذیلاً به چند مورد از آن اها اشاره می کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *